تفاوت دیوار های سبک اجرا شده با ملات پلیمری خشک پودری – خمیری و ملات سنگین ماسه سیمان سنتی

در دو تصویر دیوار های اجرا شده با ملات سنگین ماسه سیمان سنتی و دیوار اجرا شده با ملات مدرن سبک دیسپرس پلیمری خشک پودری و ملات خمیری هستند توجه و مقایسه شود که: مقادیر ملات های بکار رفته در ملات ماسه سیمان سنتی با ضخامت تقریبی ۳ سانتیمتر سنگین پر هزینه کارگر زیاد دستمزد بیشتر سرعت کار کمتر پرت بالای مصالح ، قابل نشت حرارت و سرما از دیوار و نیازمند به پروفیل بیشتر اسکلت فلزی یا بتی ساختمان برای تحمل بار سنگین ناشی از پوشاندن سطوح ناهمواردیوار ها به گچ و خاک با ضخامت بیشتر نیاز است . نمونه دیوار بلوک چینی با ملات آماده خشک پلیمری دیسپرس بسته بندی شده : ملات بکار رفته ۳ میلیمتربا کارگر کمتر سرعت بیشتر کار بدون ظایعات ملات ، عایق در مقابل نشت حرارت و سرما از دیوار و نیاز به پروفیل کمتر اسکلت ساختمان برای تحمل بار دیوارها با توجه به اجرای تمیز سطوح بلوک چینی دیوار با گچ و خاک با ضخامت کمترهم پوشانده میشود . به فواصل میان رج ها و میزان ملات در هر دو کار توجه کنید .

https://vavand.com/ باگشت به خانه

اولین بهترین ملات پلیمری خشک ایران
ملات های مدرن پلیمری خشک برپایه سیمان و خمیری پدیده ای نوین در صنعت سبک سازی ساخت وساز های ساختمانی
Views: 9
ملات واوند ابراز ساختن ملات
تفاوت دیوار های سبک اجرا شده با ملات پلیمری خشک پودری – خمیری و ملات سنگین ماسه سیمان سنتی
در دو تصویر دیوار های اجرا شده با ملات سنگین ماسه سیمان سنتی و دیوار اجرا شده با ملات مدرن سبک دیسپرس پلیمری خشک پودری و […]
ملات با رویه ای براق از فیلم پلیمری
ملات های پلیمری خشک و خمیری نوعی متریال تعمیری و ترمیمی در سبکسازی هستند با سطوحی پوشیده از فیلم پلیمر

در دو تصویر دیوار های اجرا شده با ملات سنگین ماسه سیمان سنتی و دیوار اجرا شده با ملات مدرن سبک دیسپرس پلیمری خشک پودری و ملات خمیری هستند توجه و مقایسه شود که: مقادیر ملات های بکار رفته در ملات ماسه سیمان سنتی با ضخامت تقریبی ۳ سانتیمتر سنگین پر هزینه کارگر زیاد دستمزد بیشتر سرعت کار کمتر پرت بالای مصالح ، قابل نشت حرارت و سرما از دیوار و نیازمند به پروفیل بیشتر اسکلت فلزی یا بتی ساختمان برای تحمل بار سنگین ناشی از پوشاندن سطوح ناهمواردیوار ها به گچ و خاک با ضخامت بیشتر نیاز است . نمونه دیوار بلوک چینی با ملات آماده خشک پلیمری دیسپرس بسته بندی شده : ملات بکار رفته ۳ میلیمتربا کارگر کمتر سرعت بیشتر کار بدون ظایعات ملات ، عایق در مقابل نشت حرارت و سرما از دیوار و نیاز به پروفیل کمتر اسکلت ساختمان برای تحمل بار دیوارها با توجه به اجرای تمیز سطوح بلوک چینی دیوار با گچ و خاک با ضخامت کمترهم پوشانده میشود . به فواصل میان رج ها و میزان ملات در هر دو کار توجه کنید .

https://vavand.com/ باگشت به خانه

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!

Views: 21

تماس رایگان آنلاین