Comparison of the application of each of the light polymer mortars and traditional heavy sand and cement

مقایسه کاربرد هر یک از ملات های پلیمری سبک و ماسه و سیمان سنگین سنتی

با کاربری ملات بسته بندی شده پلیمری دیسپرس واوند و خداحافظی با ملات سنگین ماسه سیمان سنتی پیش به سوی سبک سازی ساخت و ساز در صنعت ساختمان و حفاظت از محیط زیست .

بطوریکه هرگاه : وزن مخصوص ملات پلیمری gr /cm3 1.5 با ضخامت ۳ میلیمتر هر رج در نظر بگیریم .

وزن متوسط ملات سنگین ماسه سیمان سنتی با ۲ gr/cm3 و ضخامت متوسط ملات هر رج ۲۷ میلیمتر با احتساب ۵% ضایعات اجرا میشود .

مقدار برابری ۲ متریال فوق چنین محاسبه میشود :

ضخامت ملات پلیمری * وزن مخصوص / ضخامت ملات ماسه و سیمان * وزن مخصوص *۱.۰۵ ضایعات

ملات ماسه و سیمان ۱۵.۸ برابر از ملات پلیمری سنگین تر است ! ۱۵.۸ = ۳*۱.۵ / ۲۷*۱.۰۵*۲

علاوه بر محاسبه فوق سرعت بیشتر عملیات صرفه جویی مزد کارگر اضافی ، مزد جمع آوری و تخلیه ضایعات ملات ، کاهش بار سازه و هزینه پروفیل را هم در نظر بگیرید .

vavand0008

اولین بهترین ملات پلیمری خشک ایران
ملات های مدرن پلیمری خشک برپایه سیمان و خمیری پدیده ای نوین در صنعت سبک سازی ساخت وساز های ساختمانی
Views: 9
ملات واوند ابراز ساختن ملات
تفاوت دیوار های سبک اجرا شده با ملات پلیمری خشک پودری – خمیری و ملات سنگین ماسه سیمان سنتی
در دو تصویر دیوار های اجرا شده با ملات سنگین ماسه سیمان سنتی و دیوار اجرا شده با ملات مدرن سبک دیسپرس پلیمری خشک پودری و […]
ملات با رویه ای براق از فیلم پلیمری
ملات های پلیمری خشک و خمیری نوعی متریال تعمیری و ترمیمی در سبکسازی هستند با سطوحی پوشیده از فیلم پلیمر

مقایسه کاربرد هر یک از ملات های پلیمری سبک و ماسه و سیمان سنگین سنتی

با کاربری ملات بسته بندی شده پلیمری دیسپرس واوند و خداحافظی با ملات سنگین ماسه سیمان سنتی پیش به سوی سبک سازی ساخت و ساز در صنعت ساختمان و حفاظت از محیط زیست .

بطوریکه هرگاه : وزن مخصوص ملات پلیمری gr /cm3 1.5 با ضخامت ۳ میلیمتر هر رج در نظر بگیریم .

وزن متوسط ملات سنگین ماسه سیمان سنتی با ۲ gr/cm3 و ضخامت متوسط ملات هر رج ۲۷ میلیمتر با احتساب ۵% ضایعات اجرا میشود .

مقدار برابری ۲ متریال فوق چنین محاسبه میشود :

ضخامت ملات پلیمری * وزن مخصوص / ضخامت ملات ماسه و سیمان * وزن مخصوص *۱.۰۵ ضایعات

ملات ماسه و سیمان ۱۵.۸ برابر از ملات پلیمری سنگین تر است ! ۱۵.۸ = ۳*۱.۵ / ۲۷*۱.۰۵*۲

علاوه بر محاسبه فوق سرعت بیشتر عملیات صرفه جویی مزد کارگر اضافی ، مزد جمع آوری و تخلیه ضایعات ملات ، کاهش بار سازه و هزینه پروفیل را هم در نظر بگیرید .

vavand0008

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!

Views: 1

تماس رایگان آنلاین