وفق اساسنامه مرکز تحقیقات راه و شهر سازی که مصوب مجلس شورای اسلامی است استاندارد مصالح ساختمانی را تایید میکند.

گواهی تعیین کیفیت ملات واوند پلیمری خشک برپایه سیمان

گواهی تعیین کیفیت ملات واوند آماده فوری تمیز
گواهی تعیین کیفیت آماده فوری ساده تمیز
گواهی تعیین کیفیت ملات فوری ساده آماده
نامه : به پیوست گواهی تعیین کیفیت آماده فوری تمیز

Views: 0

تماس رایگان آنلاین