پایگاه معدن واوند

How is leca produced


معدن واوند لیکا
نمودار سه بعدی مواد لیکا معدن واوند
واوند دانه شکشته سرامیک لیکا

جذب آب وجـود منافذ دروني بسته ، ساختمان سلولي بخصـوص و وجـود لايـه روکــش

باعـث کـاهش چشمگيـرميزان جـذب آب دا نه هاي ليکا نسبت به سايرسبکدانه ها مي شود .

جـذب آب دانه هاي ليکا حداکثر به 18% حجم آن محدود مي باشد

واوند ملات پلیمری لیکا

Views: 3

تماس رایگان آنلاین