بند کشی سطوح ملات پلیمری واوند

اجرای بند کشی با ملات خشک پودری محتوی الیاف پی پی بندکشی سنگ فرش ورق بدون قلم زنی

ملات بندکشی و اندود قابل اجرا در رنگهای انتخابی
ملات واوند الیاف پی پی گزینه برای مقاوم و مسلح سازی ملات پلیمری بندکشی و اندود

الیاف پی پی pp پروپیلن برای مسلح سازی ملات اندود و بندکشی

Views: 17

تماس رایگان آنلاین